Rudolf Liljeqvist

 

Rudolf Liljeqvist ingenjör och innovatör

I en skriften Öresundsregionen - visioner och verklighet, medverkar etnologen Markus Idvall som forskar om broplanernas historia. Han berättar att ett av de första seriösa förslagen på en fast förbindelse över Öresund lades fram redan 1889 av den svensk ingenjören Rudolf Lilljeqvist. Det var i en liten skrift med titeln "Förslag till en direkt jernvägsförbindelse mellan de skandinaviska länderna och den europeiska kontinenten".

Förslaget var en sk undervattensbro mellan Helsingborg och Helsingör. Lilljeqvist motiverade sitt förslag bl a med att han ville "inflicka en felande länk i jernvägsnätet som utgrenade sig öfver Europa" Utan en sådan riskerade nationen att "förglömmas av den öfriga verlden".

Grundare av Elektrokemiska Aktiebolaget (EKA)

EKA  grundades 1895 i Bengtsfors av Alfred Nobel,  C W Collander och Rudolf Liljeqvist med den senare som verkställande direktör. Företagsidén var banbrytande för sin tid: Man skulle framställa kemikalier på elektrokemisk väg. Eka Chemicals ingår numera i Akzo Nobel koncernen.

 

 

Alfred Nobels testamente

Som testamentsexekutorer förordnade Alfred Nobel de båda svenska civilingenjörerna Ragnar Sohlman och Rudolf Liljeqvist. Dessa kom att skapa Nobelstiftelsen som årligen delar ut Nobelpriset.