Hägernäs,
fd Kungl. Roslagens flygflottilj, F 2


Hägernäs F2 sattes upp som flottij för marinflyget 1925 och lades ned 1974. F 2 började sin verksamhet som 2. Flygkåren när Flygvapnet 1926 genom försvarsbeslutet 1925 blev sjävständig försvarsgren. Depån förlades först till Flottans varv i Stockholm, men fick flytta därifrån pga bullerskäl! Intet nytt under solen, alltså.

Catalina. En av de flygplanstyper som fanns vid F2.

1929 blev Hägernäs förläggningsplats. Genom 1936 års försvarsbeslut blev namnet Kungl. Roslagens flygflottilj efter att första ha hetat Kungl. Upplands flygflottilj; det senare namnet övertogs av den flottilj som beslutades förläggas till Uppsala. F 2 bytte namn till Kungl. Roslagens flygkår 1949 när det operativa flyget försvann.

SAAB S17BS tillhörande F2 (verkade mellan 1940-1950)

På flottiljområdet står de flesta byggnaderna kvar och används av bl.a. TV 4 för film och TV pro-duktion. Utanför det gamla kanslihuset är en minnessten rest över flygare som mist sina liv i Flygvapnets och Marinens Flygväsendes (marinflyget före 1926) tjänst.

Minnesstenen renoverades 1997 genom att Flygvapnet ställde medel till kamratföreningens förfogande. En flyttning av stenen övervägs pga planerad bebyggelse, dock kommer stenen att vara kvar inom F 2 område.