Täby och Norra Fronten


1902 bildades Föreningen för Stockholms fasta försvar (FFSFF) på initiativ av kammarjunkare F W Edelsvärd i syfte att stärka försvaret av huvudstaden "medelst tidsenliga befästningar". Åren 1904-1916 byggdes den sk. Norra Fronten, indelad i Danderydslinjen och Sollentunalinjen. Danderydslinjen markerades av Hägernäspasset, Täbypasset och Albypasset. Försvarslinjen omfattade ett praktiskt taget linjärt fort- och löpgravssystem vilket utgjorde en 5 km lång försvarslinje där nordligt anfall mot Stockholm skulle hejdas av över 5000 landstormsmän och slutligen slås av IV. Fördelningens reguljära trupper. Byggnationen av Norra Fronten bekostades till största delen av privata medel hämtade ur Kapten friherre F G Stiernklo-Lilienberg Palmqvists försvarsdonation från 1850 (Palmqvistska fonden) och genom enskilda donationer från markägare som Lamm och Brahe.

Strax öster Karby Gård finns en sk. stormfri artilleriställning för positionsartilleret. Artilleriställningen ligger helt orörd på en glest bevuxen kulle i anslutning till järnvägen och vägen mot Ensta. Artilleriställningen består av 4 pjäsplatser för 8 cm kanon (sannolikt med fästningslavettage se bilden), skyddsrum samt skyddad förläggningsplats. Anmärkningsvärt är det goda skicket där inte ens tidens tand rått på den korrugerade plåten vid skyddsvallen framför pjäsplatserna. Miljön som helhet ger en mycket god bild av en gruppering för positionsartilleriet vid tiden för 1:a världskriget.

Positionsartilleri i uniform m/1906

Strax öster om Margretelund ligger en sk Infanterikorv vilken består av en T-formad bunker med embrassurer för kulsprutor och eldhandvapen. Fortet är beläget på en höjd längs försvarslinjen.

Kulspruta monterad för flygbekämpning.Skavlöten / Carl Robert Lamms fort. På fältet strax söder om badplatsen finns två kulsprutebunkrar som kompletterar varandra. Dessa är i förhållandevis gott skick och ger en god bild av principen med flankerande eld framför försvarslinjen. C R:s fort invigdes 31 maj 1915 i närvaro av kungen och kronprinsen.

I omedelbar anslutning till Löddingelundsvägen finns tre minnesstenar vilka ristats av de soldater ur I 2 som byggt infanteriställningar längs höjden. En av dessa stenar är i förhållandevis gott skick medan två är i sämre skick. Samtliga är i behov av ifyllnad av färg för att texten skall framträda. En bit söder om vägen finns rester av löpgarvssystemet som här utgörs av en murad mur. I anslutning till denna finns en minnessten som rests av Landstormen.

I anslutning till Roslagsvägen ligger rester av ett kulsprutenäste som på grund av risken för skador på lekande barn är i stor sett igensatt av sten och grus. En informationsskylt finns nedanför nästeshöjden.

Landstormsmän med kulspruta. Kanske vid Norra Fronten?

Minnesstenarna

F2, Hägernäs

 

 

 

 

 

Tillbaka